FAQ /

Dreamstime LLC (sp. z o.o.) jest obligowana potrącać 30% z płatności amerykańskich podmiotów na rzecz sprzedających, którzy nie są rezydentami lub obywatelami US. Ten 30% podatek może zostać zredukowany lub wyeliminowany, jeśli jesteś rezydentem jednego z krajów, który ma obustronną umowę i opodatkowaniu. Taki użytkownik musi przedstawić Dreamstime LLC prawidłowo wypełniony dokument stwierdzający zameldowanie w takim kraju. Listę krajów, które mają takie porozumienie z US możesz znaleźć tutaj.

Wierzchołek