Definicje pojęć i Warunki użytkowania

Użycie strony

Użycie strony - Zgody

Używając tej strony i/lub pobierając z niej jakikolwiek materiał, wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszych Zgód. Zgoda ta dotyczy ciebie i, jeśli używasz tej strony w imieniu swojego klienta, ciebie i twojego klienta(ów). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zgód w dowolnym czasie bez dalszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do uaktualniania i/lub zmiany struktury płatności włączając w to, ale nie ograniczając do zmian opartych na naszej społeczności, bazy danych mediów lub trendów rynkowych. Twoje użycie tej strony będzie podlegało zasadom opublikowanym w najnowszej wersji zgód w czasie twojego uzycia strony. Poprzez używanie tej strony, pobieranie, udostępnianie lub używanie jakichkolwiek mediów publikowanych przez domenę Dreamstime.com, zgadzasz się na postanowienia tej Zgody. Jeżeli nie wyrażasz zgody na jakiekolwiek stwierdzenia wyrażone tutaj, prosimy o zakończenie jej używania i wykasowanie jakichkolwiek mediów pobranych z tej strony. O ile Dreamstime zapewnia tłumaczenie z języka angielskiego zasobów tej strony, wyrażasz zgodę, że tłumaczenie to jest udostępnione jedynie dla twojej wygody, ale JEDYNIE aktualna angielska wersja Warunków Użytkowania ma zastosowanie do twoich relacji z Dreamstime. Jeżeli są jakiekolwiek niezgodności i sprzeczności między angielską wersją a tłumaczeniem na inny język, pierwszeństwo mają postanowienia z wersji angielskiej.

Użycie tej strony

Ta strona jest w posiadaniu i obsługiwana przez Dreamstime. Wszelkie media, materiały audio i video oraz powiązane informacje tekstowe, tytuły, opisy, podpisy, captions (łącznie zwane dalej Mediami) są w posiadaniu Dreamstime i naszych Dostarczycieli Mediów (Contributors), członków naszej społeczności. Wszystkie Media są chronione przez prawa USA oraz międzynarodowe.

Ta strona zawiera zarówno Media, które zawierają wodoczny znak wodny (Media ze Znakiem Wodnym) i Media, które go nie zawierają (Media bez Znaku Wodnego). Dreamstime zezwala ci na szukanie, przeglądanie i używanie Mediów ze Znakiem Wodnym tylko na sposób opisany poniżej. Jeżeli zaaplikowałes o założenie konta, a Dreamstime zaaprobowało tę aplikację, możesz mieć dostęp do Mediów bez Znaku Wodnego, które mogą byc używane jedynie w sposób opisany poniżej. Dreamstime rezerwuje sobie prawo do cofnięcia twojej autoryzacji do przeglądania, pobierania i używania Mediów i informacji dostepnych na tej stronie, w dowolnym czasie, a ty zgadzasz się na zaprzestanie używania wszelkich Mediów po pisemnym zawiadomieniu od Dreamstime. Wszelkie prawa nie opisane w tej Zgodzie są zarezerwowane dla Dreamstime. Dodatkowo, nie zezwalamy na użycie oprogramowania automatycznego lub innych programów typu crawling do przeszukiwania naszej strony i/lub uzyskiwania Mediów i/lub powiązanych informacji.

Dreamstime może natychmiast unieważniać wszystkie udzielone ci licencje jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek postanowienia niniejszej Zgody. Jeżeli licencja zostanie cofnięta, zgadzasz się na natychmiastowe zaprzestanie używania tej strony i Mediów, wykasowanie wszystkich Mediów i ich kopii. Twoje użycie tej strony i wszelkich Mediów powinno byc w zgodzie z obowiązującymi prawami. Dreamstime może ograniczyć lub całkowicie zablokować dostęp do tej strony w dowolnym czasie, lub ograniczyć lub wycofać użycie jakichkolwiek Mediów z dowolnego powodu, może zastąpić Media innymi Mediami, a ty wyrażasz zgodę na natychmiastowe zaprzestania używania Mediów po powiadomieniu przez Dreamstime.

Pomimo naszych najlepszych starań, aby dostarczać najdokładniejszych informacji, ta strona może zawierać techniczne lub innej natury pomyłki, nieścisłości lub błędy w pisowni. Dodatkowo, strona ta i dowolne Media mogą zawierać historycznie i kulturowo uwarunkowane treści, które mogą odzwierciedlać nastawienia, komentarze i okoliczności powiązane z określonym czasem i lokalizacją. Powinieneś być świadom, że wyniki wyszukiwania mogą pokazać rezultaty, które mogą wydawać się nieodpowiednie do swojego kontekstu, lub też informacje tekstowe mogą być potencjalnie obraźliwe. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie czy użycie jakichkolwiek Mediów wymaga zgody stron trzecich lub licencji dających dodatkowe prawa, i że nie powienieneś wyłącznie polegać na informacjach zapewnionych przez Dreamstime lub jego użytkowników. Jeżeli nie jesteś pewien, czy dodatkowe zgody ze stron trzecich są wymagane do użycia przez ciebie Mediów, jesteś odpowiedzialny za skonsultowanie tego z kompetentnymi profesjonalistami d/s zarządzania prawami autorskimi lub z doradcami prawnymi.

Dreamstime dokłada wszelkich starań, aby postępować zgodnie z zasadami ochrony praw autorskich i znaków towarowych dostępnych w USA i na rynkach międzynarodowych. Podczas gdy odpowiedzialność za Media udostępniane na Dreamstime spoczywa całkowicie na dostawcach tych Mediów (są oni właścicielami praw autorskich do przesyłanych Mediów), robimy co w naszej mocy, aby identifikować i rozwiązywać wszelkie naruszenia praw autorskich i znaków towarowych.

Jeżeli znalazłeś Media, które naruszają prawa autorskie lub znaków towarowych, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu(ów).

Dzieci

Dzieci (osoby poniżej 18 roku życia), nie mogą korzystać z tej strony bez kontroli rodzicielskiej lub opiekuna. Prosimy, aby dzieci nie zakładały kont na naszej stronie, nie przesyłały nam informacji osobistych. Poprzez używanie tej strony bez nadzoru rodzicielskiego, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat.

Zgody, Reprezentacje i Gwarancje

Zgody, Reprezentacje i Gwarancje

Używając tej strony lub jakichkolwiek naszych usług, niniejszym potwierdzasz, reprezentujesz i gwarantujesz prawdę i zgodność każdego z poniższych stwierdzeń:

a. Dreamstime zapewnia dostęp online do usług składających się z informacji i materiałów stworzonych i umieszczonych tu przez Ciebie i innych użytkowników.

b. Media na tej stronie, które są dostępne do licencjonowania, sa przechowywane na serwerach Dreamstime i udostępniane użytkownikom Dreamstime.

c. Jakakolwiek modyfikacja Mediów zamieszczanych przez użytkowników Dreamstime, jak dodanie znaku wodnego, jest wykonywana przez procesy automatyczne. Dodatkowo, Dostawca Mediów jest świadom, że takie modyfikacje maja miejsce podczas procesu udostępniania Mediów , Dostawca jest uznawany za odpowiedzialnego za tę automatyczną modyfikację i jest uznawany za "autora" tak automatycznie zmodyfikowanych Mediów. Dreamstime nie jest odpowiedzialne za modyfikacje, którym poddawane są Media w wyniku procesów automatycznych.

d. Jakikolwiek przegląd Mediów załadowanych na serwery Dreamstime ma na celu zidentifikowanie potencjalnych naruszeń postanowień niniejszych Warunków Użytkowania. Użytkownik ładujący Media na serwery Dreamstime jest stroną odpowiedzialną za Media.

e. Dreamstime nigdy nie nakłaniał i nie będzie nakłaniał swoich użytkowników do ładowania Mediów, które mogą naruszać jakiekolwiek prawa należące do stron trzecich. Załadowanie Mediów, które naruszają prawa stron trzecich są równoznaczne z bezpośrednim naruszeniem postanowień niniejszych Warunków Użytkowania i będą prowadzić do zawieszenia lub likwidacji konta tego użytkownika.

f. Dreamstime zakłada, że Użytkownik ładujący Media jest jedynym właścicielem wszystkich praw do tych Mediów, za wyjątkiem sytuacji gdy same Media noszą oznaki stanu przeciwnego, jak na przykład widoczne oznaczenia własności określające inną Osobę jako posiadacza wyłącznych praw.

g. O ile Media nie posiadają oczywistych oznaczeń określających posiadacza wyłącznych praw, Dreamstime nie może być uznawane za stronę posiadającą wiedzę, że Media te naruszają jakiekolwiek prawa stron trzecich.

h. Podczas zbierania prowizji licencyjnych w imieniu Dostarczycieli Mediów oraz zachowując część tych prowizji, Dreamstime nie generuje bezpośredniego finansowego zysku z żadnych konkretnych Mediów. Jedyny bezpośredni zysk finansowy pochodzi z obsługi strony Dreamstime, która umożliwia Dostarczycielom Mediów marketing swoich Mediów do potencjalnych nabywców. Dostarczyciele Mediów są jedyną stroną otrzymującą bezpośredni zysk finansowy z kreacji i załadowania Mediów do licencjonowania przez użytkowników Dreamstime.

i. Dreamstime nie posiada praw ani możliwości kontrolowania i nadzoru aktywności Dostarczycieli Mediów ładujących swoją twórczość na stronę Dreamstime. W przypadku, gdy Dostarczyciel narusza prawa stron trzecich poprzez kreowanie lub załadowanie Mediów, tenże Dostarczyciel jest wyłącznie odpowiedzialny za takie naruszenie, a Dreamstime nie posiada kontroli nad taką aktywnością.

j. Oprócz identyfikacji oczywistych widocznych oznak wskazujących na posiadacza wyłącznych praw do Mediów, Dreamstime nie posiada innej zdolności aby określić czy dane Media mogą należeć do innych stron niż Dostarczyciel danych Mediów. Jedynym środkiem do jednoznacznej identyfikacji Mediów, które mogą naruszać prawa stron trzecich, jest poprawnie sformułowana notyfikacja od stron trzecich, informująca o naruszeniu ich praw.

k. Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, kwalifikujesz się jako osoba, która może być obciążona podatkiem VAT. Na żadanie Dreamstime, jesteś zobowiązany do podania identyfikatora VAT. Jeśli taka informacja nie zostanie udzielona, wyrażasz zgodę na to, że Dreamstime doda VAT właściwy dla twojego kraju do ceny swoich usług.

Użycie Mediów ze Znakiem Wodnym - Użycie Mediów do poglądówek

Pod pojęciem Media rozumiemy, bez ograniczeń, wszystkie obrazy cyfrowe, materiały audio i audiowizualne oraz video i wszelkie towarzyszące informacje tekstowe (w tym podpisy i informacje o Dostarczycielu Mediów). Również pod pojęciem Media rozumiemy materiały widocznie lub elektronicznie oznaczone znakiem wodnym oraz materiały o zredukowanej rozdzielczości (Media bez Znaku Wodnego lub Ze Znakiem Wodnym) lub materiały o wysokiej rozdzielczości pozbawione znaku wodnego (Media bez Znaku Wodnego).

Zakładając twoją zgodę na postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania, Dreamstime udziela ci limitowanej licencji do pobrania Mediów ze Znakiem Wodnym wyłącznie do celów poglądowych/próbnych, abyś mógł zdecydować, czy dane Media spełnią twoje oczekiwania, przed nabyciem właściwej licencji do Mediów bez Znaku Wodnego. Nie możesz używać Mediów ze Znakiem Wodnym w jakimkolwiek finalnym materiale dystrybuowanym zarówno wewnątrz twojej firmy jak i na zewnątrz firmy oraz publicznie w jakiejkolwiek formie fizycznej lub elektronicznej. Nie możesz modyfikować, zniekształcać, usuwać znaku wodnego. Nie możesz dzielić Mediów ze Znakiem Wodnym na części, dekompilować ani stosować procesów odwróconej inżynierii. Oprócz tego ograniczonego prawa do testu i prac poglądowych, Dreamstime nie udziela ci żadnych innych praw, nie możesz dystrybuować, stosować podlicencjonowania ani udostępniać do użytku przez strony trzecie żadnych Mediów ze Znakiem Wodnym.

Rejestracja Konta

Rejestracja Konta na Dreamstime

Aby uzyskać dostęp do naszych Mediów oraz/lub możliwość załadowania jakichkolwiek Mediów, musisz złożyć wniosek o założenie konta i zgadasz się podać kompletne, prawdziwe i dokładne informacje o sobie. Dreamstime rezerwuje sobie wyłączne prawo do wyrażenia lub niewyrażenia zgody na założenie takiego konta, a ty zgadzasz się na dostęp do autoryzowanych sekcji strony Dreamstime i swojego konta poprzez użycie loginu i hasła dostarczonego ci przez Dreamstime. Poprzez utworzenie konta lub inne użycie naszej strony wyrażasz zgodę na postanowienia naszej Polityki Prywatności, która jest wprowadzona w życie niniejszym przez to odniesienie.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie danych logowania w tajemnicy i przyjmujesz do wiadomości, że zakazane jest przekazywanie informacji dostępowych do konta osobom trzecim. Zgadzasz się podejmować wszelkie środki ostrożności zapobiegające uzyskaniu danych logowania przez inne osoby i poinformować Dreamstime o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie lub o potrzebie aktualizacji lub usunięcia dostępu któremuś z twoich współpracowników lub agentów. Będziesz odpowiedzialny za płatności za wszystkie Media pobrane przez innych z użyciem twojego konta, z lub bez twojego pozwolenia lub wiedzy przed czasem powiadomienia Dreamstime o nieuprawnionym użyciu konta. Zgadzasz się, że nie otrzymasz żadnych praw użycia, posiadania lub depozytu w rezultacie użycia jakiegokolwiek konta Dreamstime lub strony lub powiązanych usług.

Możesz w dowolnym czasie zlecić zamknięcie lub ograniczenie swojego konta, Ale Dreamstime rezerwuje sobie prawo do opóźnienia tej operacji do chwili, gdy wszystkie wymagania i należności związane z kontem zostaną rozwiązane. Tylko konta bez żadnej aktywności związanej z produktami i usługami strony mogą być całkowicie zamknięte. Konta powiązane z aktywnościami będą zablokowane i zarchiwizowane na naszych serwerach na wypadek konieczności odwołania się do konkretnych działań na koncie.Dostęp do tych kont jest ograniczony i dostępny tylko dla wybranych pracowników Dreamstime zajmujących się zagadnieniami prawnymi.

Po uzyskaniu pakietu kredytów lub planu abonamentowego, możesz pobierać Media z różnego rodzaju licencjami dostepnymi na naszej stronie. Licencje te są udzielane posiadaczowi konta (osobie lub organizacji). Jest to jednoosobowa licencja i może być użyta tylko przez posiadacza konta lub jego pracownika, dla potrzeb własnych firmy lub jej klientów i nie może być przenoszona na inne podmioty. Jeżeli Media mają być użyte przez więcej niż jednego prawnika, wtedy Rozszerzona Nielimitowana Licencja (U-EL) jest wymagana.

Żadne z naszych Mediów nie może być odsprzedawane lub redystrybuowane, ani udostępniane do redystrybucji lub odsprzedaży przez strony trzecie bez odrębnej pisemnej zgody od Dreamstime.

Jeśli jest to wymagane, możesz zakupić Media w imieniu strony trzeciej, jak na przykład twojego klienta, organizacji, pracodawcy itd. Wtedy zaznacz na Stronie Moje Pobrania pełną nazwę strony trzeciej, w imieniu której zakupiłeś konkretne Media, klikając w link "Client Name" w wierszu tego konkretnego Media, to automatycznie rozszerzy zakupioną licencję na te Media na zaznaczoną stronę trzecią. Jeżeli potrzebujesz użyć Media dla więcej niż jednej strony trzeciej, musisz nabyć osobną licencję dla każdej z trzecich stron i wykonać dla każdej z nich operację opisaną wyżej. Poprzez powiązanie strony trzeciej do konkretnego Media, niniejszym świadomie potwierdzasz i przyjmujesz do wiadomości że (i) ta strona trzecia wyraziła zgodę by być powiązaną z postanowieniami niniejszej Zgody, oraz (ii) jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia, które mogą wyniknąć z użycia Mediów przez rzeczoną stronę trzecią. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie licencjonowania Mediów na rzecz stron trzecich, użyj linka kontakt z nami..

Royalty Free (Wolne od Tantiem) - koncepcja

Licencja Royalty Free (Wolne od Tantiem) - informacje o koncepcji

Koncepcja Royalty-Free (Wolne od Tantiem) oznacza, że płacisz za Media tylko raz i możesz używać go tak wiele razy jak potrzebujesz, z kilkoma ograniczeniami. Innymi słowy, nie ma innych opłat licencyjnych oprócz początkowej opłaty. Możesz używać Media na nielimitowanej liczbie kopii, w druku lub/i elektronicznie. Ta licencja jest udzielana na stałe i jest ważna na całym świecie.

Licencja Royalty-Free jest udzialana TYLKO na Media bez Znaku Wodnego, które zakupujesz używając przycisku Pobierz (Download); wszystkie inne wersje (miniatury bez i ze znakiem wodnym, które są widoczne na stronie publicznej) są całkowicie chronione prawem autorskim.

Pliki bezpłatne pobrane z sekcji Free Photos mogą być użyte w komercyjnych projektach z limitowaną licencją Royalty-Free (RF-LL) i zgodnie z naszymi Warunkami Użytkowania. Jest to jednoosobowa licencja i jest udzielana tobie jako projektantowi, twojemu pracodawcy (klientowi) lub twoim pracownikom.

Licencja Royalty Free na użycie naszych Mediów

Licencja Royalty Free na użycie Mediów bez Znaku Wodnego i Ograniczenia

Media o wysokiej rozdzielczości, które pobierasz ze zwykła licencją Royalty-Free mogą być użyte do produkcji obrazów, do ilustracji i wizualnego wsparcia stron internetowych, stron czasopism i artykułów, gazet, książek, ebooków i książeczek reklamowych, okładek książek i ebooków, ulotek, artykułów blogowych, newsletterów, materiałów dokumentalnych i filmów, programów komputerych i aplikacji (apps), postów w mediach społecznościowych, produkcji audio i video takich jak reklamy, programy tv i radiowe, występy na żywo, podcasty i inne materiały reklamowo promocyjne, w formie zarówno druku jak i elektronicznej, o ile Media tam użyte nie naruszają ograniczeń opisanych poniżej. Powyższa list nie jest kompletna i jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie prawidłowego użycia Mediów w swoim projekcie, skontaktuj się z nami używając formularza kontaktowego..

Szablony stron internetowych, kartki z pozdrowieniami, pocztówki, dzwonki do telefonów przeznaczone do sprzedaży, podobne usługi typu druk-na-żadanie, płótna i obrazy, koszulki, kubki, kalendarze, podkładki pod mysz lub jakiekolwiek przedmioty wykorzystujące Media w podobny, podmiotowy sposób, przeznaczone do sprzedaży są uznawane jako redystrybucja. Użycie Mediów z Dreamstime.com dla tych zastosowań pod zwykłą licencją Royalty-Free NIE JEST dozwolone. Jest zabronione udostępnianie Mediów dla tych zastosowań na innych stronach internetowych do pobrania (np. jako tapet na ekran itp), chociaż możesz użyć Mediów w konkretnym koncepcie na dowolnej liczbie stron internetowych. Przy użyciu internetowym, nie możez używać Mediów o szerokości przekraczającej 1080 pikseli, chyba, że zostaną włączone w projekt strony. Jeżeli Media są częścią projektu i zostaną odpowiednio przetworzone, szerokość Mediów może być większa niż 1080 pikseli.

Jeżeli używasz Mediów do materiałów drukowanych, liczba kopii jest nielimitowana. Możesz modyfikować Media w dowolny sposób lub dołączać je do własnych kreacji.

Zakupienie Mediów (kupienie licencji) nie oznacza przeniesienia praw autorskich. Nie możesz nigdzie twierdzić, że Media są twoim dziełem, nie możesz ich sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób redystrybuować. Rekomendujemy, abyś umieszczał informację o pochodzeniu Mediów umieszczając 'credit line' w widocznym miejscu. Wspomagasz w ten sposób naszą społeczność, której jesteś częścią, przyczyniając się do jej dalszego rozwoju.

Limitowana Licencja Royalty-Free (RF-LL) dla użycia Mediów pobranych z sekcji Bezpłatnych Zdjęć (Free section)

Dreamstime udostępnia sekcję Mediów bezpłatnych, w pełni zindeksowanych i stale uaktualnianych. Jej użycie może być dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, lub wybranej grupy użytkowników, w zależności od strategii firmy. Media pobrane z Bezpłatnej Sekcji mogą być użyte zgodnie z warunkami zwykłej licencji Royalty-Free, z jednym ograniczeniem: maksymalna liczba fizycznych kopii w jakiejkolwiek formie to 10,000. Jeżeli zamierzasz przekroczyć lub już przekroczyłeś tę liczbę, możesz zgłosić chęć nabycia tych Mediów z użyciem Kredytów.

Obrazy z Domeny Publicznej (RF-CC0)

Dreamstime oferuje duży wybór Mediów, które według naszej najlepszej wiedzy dołączyły do Domeny Publicznej dzięki albo decyzji autora o przekazaniu dzieła do domeny publicznej (jak opisano tutaj), albo z innego powodu, np. wygaśnięcia praw autorskich. Możesz używać takich Mediów w dowolny sposób, z zastosowaniem się do ograniczeń dotyczących Tematów Wrażliwych i pod warunkiem, że nie używasz ich w związku z oferowaniem podobnych usług konkurujących z Dreamstime. Dreamstime nie oferuje żadnych zgód modela i publikacji własności w powiązaniu z Mediami z domeny publicznej, nie udziela też żadnych gwarancji i nie oferuje żadnych odszkodowań, które mogą wynikać z twojego użycia tego typu Mediów.

Licencje Rozszerzone na użycie naszych Mediów

Licencje Rozszerzone na użycie naszych Mediów

Wymienione poniżej licencje oferują rozszerzone rodzaje użycia dla naszych zwykłych licencji Royalty-Free i Editorial. Nie wszystkie Media są dostępne z licencjami rozszerzonymi. Możesz używać Mediów zgodnie z warunkami danej licencji rozszerzonej tylko jeśli taka jest dostępna dla tych Mediów ORAZ pobrałeś Media używając odpowiedniego przycisku pobierania. Możesz przeglądać dostępne dla ciebie licencje dla konkretnego pobrania na stronie Zarządzanie kontem / Moje Pobrania.

Nieograniczona Liczba Stanowisk (U-EL):

Ta licencja rozszerza zwykłą licencję Royalty-Free / Editorial do nieograniczonej liczby stanowisk w obrębie tej samej organizacji. Licencja ta dotyczy tylko pracowników firmy, która jest posiadaczem konta na Dreamstime. Liczba kopii jest nielimitowana dla każdego projektanta/pracownika.

Licencja ta rozszerza zwykłą licencję RF / Editorial do nielimitowanej ilości fizycznych kopii w dowolnej formie.

Wszystkie postanowienia i pozostałe ograniczenia zwykłej licencji RF / Editorial wciąż obowiązują.

Użycie w Sieci (W-EL):

Elektroniczne przedmioty do Odsprzedaży/Dystrybucji: licencja ta daje prawo do użycia Mediów w szablonach stron internetowych, które są sprzedawane dalszym klientom, w wygaszaczach ekranów, e-kartkach, prezentacjach powerpoint lub jako tapety na telefony komórkowe. Maksymalna liczba przedmiotów elektronicznych jest nieograniczona (dotyczy każdego z rodzajów użycia).

Wszystkie postanowienia i pozostałe ograniczenia zwykłej licencji RF / Editorial wciąż obowiązują.

Użycie w Druku (P-EL):

Fizyczne przedmioty do Odsprzedaży /Dystrybucji: daje prawo do użycia Mediów do produkcji koszulek, pocztówek, kartek z pozdrowieniami, kubków, plakatów, kalendarzy, podkładek pod mysz, obrazów ściennych sprzedawanych innym klientom, itp. Liczba kopii jest nieograniczona (dotyczy każdego z rodzajów użycia).

Wszystkie postanowienia i pozostałe ograniczenia zwykłej licencji RF / Editorial wciąż obowiązują.

Sprzedaż Praw (SR-EL):

Ta licencja oznacza pełną własność do pobranych Mediów. Nabywca może używać Mediów na wyłączność (wyłączność ma zastosowanie od chwili zakupienia licencji, kupujący przyjmuje do wiadomości potencjalne wcześniejsze pobrania Mediów, w razie wątpliwości lub pytań odnośnie wcześniejszych pobrań skontaktuj się z nami). Kupujący może używać takich Mediów w swoich projektach w dowolny sposób, z kilkoma ograniczeniami: postanowienia dotyczące tematów wrażliwych mają zastosowanie oraz kupujący nie może twierdzić, że zakupione Media są jego autorstwa, nie może też odsprzedawać Mediów jako swoją twórczość. Dreamstime wycofa Media ze sprzedaży natychmiast po zakupieniu tego typu licencji. Dostarczyciel Mediów jest zobowiązany do wycofania tych Mediów z innych miejsc, gdzie są one dostępne do zakupu, tak szybko jak to jest możliwe, nie później jednak niż 72 godziny od czasu zakupu tej licencji. Licencja ta daje kupującemu prawo wyłączności, Dostarczyciel Mediów przyjmuje do wiadomości, że Media dzielące ten sam koncept, modeli, ich garderobę, nieznacznie różniące się pod względem kompozycji, gestykulacji itp, muszą być również wycofane ze sprzedaży. Sprzedający przyjmuje do wiadomości powyższe i zgadza się na przekazanie praw pełnej własności do Mediów zakupionych z użyciem licencji SR-EL.

Wyłączność na Czas Określony (SR-EL1, SR-EL3):

Ta licencja oznacza wyłączne prawo do użycia pobranych Mediów, ale taka wyłączność trwa przez ograniczony czas. Nabywca może używać Mediów na wyłączność (wyłączność ma zastosowanie od chwili zakupienia licencji) przez czas określony przez rodzaj tej licencji. Kupujący może używać takich Mediów w swoich projektach w dowolny sposób, z kilkoma ograniczeniami: postanowienia dotyczące tematów wrażliwych mają zastosowanie oraz kupujący nie może twierdzić, że zakupione Media są jego autorstwa, nie może też odsprzedawać Mediów jako swoją twórczość.

Dreamstime wycofa Media ze sprzedaży natychmiast po zakupieniu tego typu licencji. Dostarczyciel Mediów jest zobowiązany do wycofania tych Mediów z innych miejsc, gdzie są one dostępne do zakupu, tak szybko jak to jest możliwe, nie później jednak niż 72 godziny od czasu zakupu tej licencji. Sprzedający przyjmuje do wiadomości powyższe i zgadza się na przekazanie praw wyłącznej własności do Mediów zakupionych z użyciem licencji SR-EL1 i SR-EL3, na czas wybranej licencji.

Czas obowiązywania wyłączności do zakupionych Mediów zależy od typu licencji, SR-EL1 daje prawo wyłączności na jeden rok, SR-EL3 na trzy lata. Prawo do druku jest nielimitowane i trwa po wygaśnięciu licencji. Po zakończeniu okresu licencji, kupujący wciąż ma wszystkie swoje prawa, oprócz prawa wyłączności. Media ponownie są dostępne na Dreamstime.com dla wszystkich użytkowników strony. Dostarczyciel Mediów ponownie może wystawiać je na innych stronach.

Jeżeli do Mediów jest dołączony dokument Model Release, pozostanie on w bazie Dreamstime, dowód jego istnienia może być przesłany kupującemu, jednakże informacje zawarte w Model Release nie zostaną ujawnione kupującemu, chronimy w ten sposób prywatność Dostarczyciela Mediów i Modela(i).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych licencji, skontaktuj się z Dreamstime.

Ogólnoludzka Rozszerzona licencja &-x28; u-U&-x29;:

W przypadku gdy ty zrobiłeś używa jakaś środki wy które wymagali rozszerzoną licencję bez najpierw nabywać odpowiednią rozszerzoną licencję, może uzyskiwać pozwolenie dla twój nieautoryzowany uprzedniego używa nabywać cecha ogólna Przedłużyć licencję &-x28; u-U&-x29.; Opłata dla U-U licencji jest US$1000 na rozszerzoną licencję.

Licencja Editorial na użycie naszych Mediów

Licencja Editorial:

Sekcja Editorial dostarcza Media obrazujące wydarzenia kulturalne, polityczne, sportowe i inne. Media z tej sekcji mogą być użyte w kontekście Editorial (niekomercyjnym), o ile inne postanowienia niniejszych Warunków Użycia są dotrzymane. Ograniczenia dotyczące Tematów Wrażliwych także mają zastosowanie.

Media pobrane z licencją typu Editorial mogą być użyte do ilustracji artykułów opartych na faktach, w czasopismach, gazetach, programach radiowych i telewizyjnych lub jakimkolwiek innym kontekście Editorial, zarówno w druku jak i formie elektronicznej. Zakup licencji nie oznacza przeniesienia prawa autorskiego. Nie możesz twierdzić, że Media są twoją kreacją, sprzedawać, licencjonować ani w żaden inny sposób redystrybuować takich Mediów. Kliknij tutaj po Wymagania linii informacyjnej o autorze (credit line).

Specjalne zagadnienia etyczne mają zastosowanie w kontekście użycia Mediów z licencją Editorial. Używając Mediów Editorial, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek roszczenia mogące pojawić się w wyniku ingerencji w te Media. Standardowe manipulacje, jak kadrowanie, regulacja jasności i kontrastu są dozwolone, o ile nie mają wpływu na wizualny przekaz obrazu. Rezerwujemy sobie prawo odrzucenia dowolnego obrazu, który uważamy za nierynkowy.

Dodatkowe wymagania dla Nabywców:

Media z sekcji Editorial mogą zawierać rozpoznawalne loga i osoby, które nie podpisały zgody na rozpowszechanianie wizerunku. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za użycie tego typu Mediów. Prosimy zawsze pamiętać, że użycie Mediów Editorial w jakimkolwiek kontekście komercyjnym jest niedozwolone i niezgodne z niniejszymi Warunkami Użycia.

Dodatkowe wymagania dla Dostarczycieli Mediów:

Media z licencją Editorial powinny być obiektywnym spojrzeniem na dane wydarzenie, z tego powodu każda operacja obróbki zdjęcia, która zmienia lub zniekształca rzeczywistość widzianą przez obiektyw nie będzie tolerowana. Kadrowanie, regulacja jasności/kontrastu są dopuszczalne, ale użycie narzędzi typu clone, brush, artistic filter nie są przeznaczone dla Mediów z licencją Editorial.

Niniejszym zgadzasz się, że Media przesyłane do Dreamstime nie były pozyskane przez działania nieprawne, oraz że nie będą prowadzić do prawnych lub kryminalnych konsekwencji. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za to jak Media zostały pozyskane i wykonane, a Dreamstime nie jest odpowiedzialne i nie będzie przedmiotem roszczeń ze strony twojej i stron trzecich biorących udział w pozyskaniu Mediów.

Nieuprawnione użycie

Nieuprawnione użycie

Bez ograniczeń, Media nie mogą być używane jako znak towarowy albo znak usług (chyba, że zostanie zakupiona odpowiednia licencja to umożliwiająca), nie mogą być użyte w celach pornograficznych, aby zniesławić daną osobę, aby naruszyć prawo do prywatności, aby naruszać jakiekolwiek prawa autorskie, nazwy towarowe, znaki towarowe, znaki usług dowolnej osoby lub podmiotu. Nieuprawnione użycie tych Mediów jest równoznaczne z naruszeniem prawa autorskiego i uprawnia Dreamstime do podjęcia kroków prawnych zmierzających ku zapobiegnięciu przed dalszym użyciem i/lub wyegzekwowaniu reparacji finansowych od stron używających tych Mediów i osób korzystających z ich użycia. Powyższe nie wyczerpuje praw Dreamstime w kwestii reparacji i rodzaju podejmowanych kroków prawnych.

Wymagania linii informacyjnej o autorze (credit line)

Wymagania linii informacyjnej o autorze (credit line)

Wszystkie Media użyte w kontekście Editorial lub powiązanym muszą być zaopatrzone w widoczną linię informacyjną o autorze (credit line). Oczekuje się, że umieścisz informację o zastrzeżonym prawie autorskim i autorze/agencji. Format linii informacyjnej jest dostępny na stronie pobierania Mediów.

Tematy Wrażliwe

Tematy Wrażliwe

Jakakolwiek licencja udzielona przez Dreamstime nie oznacza stwierdzenia, że Media te są odpowiednie do użycia w powiązaniu z każdym innym materiałem. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za użycie Mediów w kombinacji z innym materiałem oraz zgadzasz się nie używać Mediów z Tematami Wrażliwymi bez osobnego pisemnego pozwolenia ze strony Dreamstime. Tematy te to (lista nie jest zamknięta): modele z problemami psychicznymi lub fizycznymi, drażliwe tematy społeczne, aktywność seksualna, orientacja seksualna lub tematy powiązane, użycie substancji szkodliwych, narkotyków, alkoholu itp, tematy kryminalne lub inne mogące być uznanymi za obraźliwe lub szkodzące wizerunkowi modeli widocznych w Mediach.

Musisz skontaktować się z Dreamstime, aby uzyskać dodatkowe informacje przed użyciem jakichkolwiek Mediów z Tematami Wrażliwymi.

Każdy współprawcownik dostarczający Media na naszą stronę jest całkowicie odpowiedzialny za materiał, który przesyła. Przesyłając pliki potwierdzasz, że posiadasz prawa autorskie do Mediów i, jeśli dotyczy, pozyskałeś zgodę Modela(i) na poblikację wizerunku. Dotyczy to również dzieci, osób zmarłych, mieszkańców innych krajów i innych przypadków, kiedy rodzic, opiekun prawny lub autoryzowana osoba może przeczytać, wyrazić zgodę i podpisać Zgodę na Publikację Wizerunku (Model Release).

Dreamstime nie będzie pociągane do odpowiedzialności za jakikolwiek materiał przesłany na tę stronę.

Dokumenty Zgoda Modela i Zgoda na Publikację Własności

Dokumenty Zgoda Modela i Zgoda na Publikację Własności

W odniesieniu do Mediów, dla których zakupiłeś licencję za pośrednictwem Dreamstime, prawa, które udziela ci Dreamstime nie zawierają licencji związanych z żadną osobą, miejscem, własnością lub przedmiotem przedstawionym na Mediach. Dreamstime nie udziela żadnych gwarancji i nie twierdzi, że posiada licencje do treści przedstawionych w Mediach, ani że udziela ci jakichkolwiek praw do tych treści. Dreamstime nie odpowiada za poprawność informacji zawarty w Mediach, zarówno w warstwie wizualnej jak i tekstowej (tytuły, opisy i słowa kluczowe). Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie, czy twoje użycie Mediów wymaga zgody stron trzecich lub dodatkowych licencji, zgadzasz się, że nie możesz wyłącznie polegać na informacjach dostarczonych przez Dreamstime. Jeśli nie jesteś pewien, czy dodatkowe prawa są wymagane do twojego użycia Mediów, jesteś odpowiedzialny za uzyskanie kompetentnej porady prawnej.

Jeżeli Media, które ładujesz na serwery Dreamstime przedstawiają jedną lub więcej rozpoznawalnych osób, konieczne jest dołączenie dokumentu(ów) Model Release czyli Zgody na Rozpowszechnianie Wizerunku. Poprzez załadowanie takiego dokumentu, potwierdzasz, że dane w nim zawarte są kompletne i prawdziwe.
W związku z jakimikolwiek danymi osobistymi zawartymi w dokumentach Model Release, które dostarczasz, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jesteś kontrolerem danych lub procesorem, a Dreamstime jest procesorem danych lub pod-procesorem, zgodnie z tym Dreamstime zgadza się, że będzie przetwarzał wszystkie dane osobiste zgodnie ze swoim Polityki Prywatności. Jeżeli jesteś procesorem danych, gwarantujesz Dreamstime, że twoje instrukcje i czynności w związku z danymi osobistymi, łącznie ze wskazaniem Dreamstime jako kolejnego procesora, zostały autoryzowane przez odpowiedniego kontrolera. Dreamstime natychmiast poinformuje cię o jakiejkolwiek luce w zabezpieczeniach prowadzącej do przypadkowego lub nieprawnego uszkodzenia, utraty, zmiany lub nieautoryzowanego ujawnienia lub udzielenia dostępu do danych osobistych zawartych w jakichkolwiek dokumentach Modeal Release dostarczonych przez ciebie.

Dreamstime preferuje użycie kopii fizycznie istniejących, papierowych dokumentów Model Release, które zawierają odręczne podpisy stron wyrażających zgodę na publikację. Biorąc jednak pod uwagę, że wielu Dostarczycieli Mediów wyraziło chęć przekazywania dokumentów podpisywanych elektronicznie, Dreamstime zdecydowało, pod pewnymi warunkami, akceptować dokumenty elektroniczne od zweryfikowanych Dostarczycieli Mediów. Zaakceptowanie takich dokumentów od konkretnego współpracownika nie daje żadnej gwarancji, że kolejne dokumenty elektroniczne będą również zaakceptowane. Dreamstime rezerwuje sobie prawo do odrzucenia dokumentów elektronicznych, czy to w związku z konkretnymi Mediami, czy konkretnym użytkownikiem, z dowolnego powodu.

Jeżeli zostałeś zaakceptowany do przesyłania elektronicznych dokumentów Model Release, zostaniesz również poproszony do osobnego poświadczenia, przy okazji przesyłania konkretnego dokumentu elektronicznego, że (i) każdy dokument elektroniczny został przygotowany zgodnie z wymaganiami i wskazówkami United States' Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act); (ii) każdy taki dokument został przeczytany i zaakceptowany przez każdą ze stron wspomnianą w tym dokumencie; (iii) dla tej samej osoby występującej w Mediach utworzonych w innych dniach kalendarzowych, osobne dokumenty elektroniczne zostały i będą tworzone, jednakże tylko jeden dokument na modela w tym samym przedziale wiekowym powienien być ładowany do biblioteki MR; (iv) nie przesłałeś i nie będziesz przesyłał dokumentów nieprawdziwych lub w inny sposób wadliwych prawnie. Jeżeli Dreamstime wyrazi zgodę na przesyłanie dokumentów elektronicznych, zgadzasz się zachowywać kopię każdego dokumentu tak długo, jak Media związane z nim są dostępne na Dreamstime i przez okres trzech (3) lat od czasu wycofania Mediów z Dreamstime. Dodatkowo zgadzasz się przesłać Dreamstime dodatkowe kopie dowolnego dokumentu elektronicznego na prośbę Dreamstime.

Jeżeli Media zostały powiązane z dokumentami Model Release, Dostarczyciel Mediów potwierdza, że osoby przedstawione na Mediach podpisały ten dokument wyrażając zgodę na wystawienie Mediów do licencjonowania na Dreamstime. Przyjmujesz do wiadomości, że Dreamstime nie jest odpowiedzialne za przypadki, kiedy Dostarczyciel Mediów fałszywie stwierdził, że pozyskał podpisane dokumenty Model Release dla wszystkich modeli widocznych na Mediach. Jeżeli Dreamstime niepoprawnie wskazuje, że Media posiadają prawidłowe dokumenty MR, odpowiedzialność Dreamstime jest ograniczona do sumy, którą zapłaciłeś Dreamstime za użycie tych Mediów. Jeżeli Media przedstawiają osobę, a ty używasz tych Mediów w sposób, który sugeruje reklamę/pochwałę jakiegoś produktu lub usługi przez przedstawioną osobę, musisz wskazać czy Media są publicznie widoczne, czy też użyte tylko do celów ilustracyjnych. Pod żadnym warunkiem nie możesz używać Mediów przedstawiających jedną lub więcej osób w kontekście, który sugeruje, że te osoby popierają/reklamują przedmiot/usługę itp, która może być uznana za Temat Wrażliwy (patrz wyżej). Każda licencja uzyskana od Dreamstime jest uzależniona od twojego uzyskania wszystkich koniecznych zgód/praw od osób trzecich. Zgadzasz się przedstawić Dreamstime dowód na istnienie takich zgód na życzenie Dreamstime.

Polityka Zwrotów

Polityka Zwrotów

Możesz zażądać zwrotu kwoty wydanej na zakup do 30 dni po dacie nabycia. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy plan, który zakupiłeś (Kredyty lub Abonament) nie został użyty do pobrania jakichkolwike Mediów. Uwaga: zwroty nie będą realizowane dla pierwszej opłaty abonamentowej po promocyjnym okresie abonamentowym, jeśli podczas promocji zastały pobrane jakieś Media. Również, jeśli wybierzesz obciążanie rachunku ratami, twój roczny abonament nie może być wstrzymany i zrefundowany gdy pierwsza płatność odnowieniowa jest realizowana.

Jeśli pobrałeś Media z wadami technicznymi, skontaktuj się z nami w celu zażądania zwrotu wpłaconych środków. Jeśli nie byłeś w stanie pobrać danych Mediów, również możesz zażądać zwrotu, o ile ustalimy, że faktycznie pobranie nie zostało poprawnie zrealizowane. Jeśli kilka Kredytów zostało pobranych z twojego konta z powodu kilkukrotnych nieudanych prób pobrania plików, również skontaktuj się z nami w celu zwrotu środków. Środki nie są zwracane, jeśli od czasu pobrania Mediów minęło więcej niż 7 dni.

Zakup

Automatyczne Odnowienia

Plany abonamentowe odnawiają się cyklicznie, w oparciu o opcję wybraną przy zakupie (np. miesięcznie), w kwocie określonej przy początkowym zakupie, do 48 godzin przed wygaśnięciem aktualnego okresu abonamentowego. Rabaty i promocje odnawiają się przy zwykłych stawkach, chyba, że określono inaczej. Od 1 marca 2019, niezużyte pobrania są przenoszone na kolejny okres abonamentowy tak długo jak abonament jest aktywny i do 5000 niezużytych pobrań. Niezużyte pobrania z wygasłych abonamentów mogą być przeniesione na nowy identyczny plan, z limitem 2000 pobrań i do wykorzystania przez wyłącznie kolejnych 30 dni.

Aby umożliwić ci nieprzerwane, wygodne pobieranie, pakiety Kredytów i abonamenty, które zakupiłeś będą się automatycznie odnawiać. Cena odnowionego abonamentu i kredytów pozostanie ta sama, jak przy pierwszym zakupie, z wyjątkiem promocji i rabatów (chyba, że określono inaczej), nawet jeśli cena abonamentu i pakietów Kredytów wzrośnie.

Możesz otrzymać możliwość płatności za roczny plan abonamentowy w miesięcznych ratach. Jeśli taką formę wybrałeś, plan abonamentowy może być anulowany dopiero po tym, jak wszystkie 12 rat zostaną opłacone. Podobnie jak z innymi planami abonamentowymi, również ten ratalny automatycznie się odnowi, z tymi samymi warunkami cenowymi, chyba, że go anulujesz.

przyznawane dla pierwszej opłaty abonamentowej po okresie promocyjnym, jeśli jakiekolwiek Media zostały pobrane podczas okresu promocyjnego. Jeżeli nie zamierzasz kontynuować swojego abonamentu po okresie próbnym, musisz odwołać abonament przed datą automatycznego odnowienia, którą podano na stronie 'Profile Płatności'. Jeżeli nie odwołasz abonamentu przed datą odnowienia, twoje konto zostanie obciążone okresową opłatą za wybrany plan abonamentowy.

Z zastosowaniem warunków, o których poniżej, możesz anulować automatyczne odnowienia ze strony Profile Płatności, ale pamiętaj, że odwołanie rocznego planu abonamentowego, który już się zaczął nie odwołuje należnych płatności do chwili, gdy wszystkie 12 rat zostaną opłacone. Jeżeli twoje odwołanie nie zostanie przez nas na czas otrzymane, a twoja karta kredytowa zostanie obciążona pomimo twojej woli odwołania abonamentu, prosimy o kontakt z działem klienta, telefonicznie (+1-615.771.5611) lub e-mailowo abyśmy mogli zwrócić pobraną opłatę, o ile nie użyłeś żadnego z Kredytów powiązanych z odnowionym abonamentem i o ile opłata nie jest pierwszą wygenerowaną po okresie promocyjnym lub próbnym. Opłaty powiązane z twoją wybraną formą płatności mogą być podzielone na części, ich suma nie przekroczy ilości aktualnie należnej za twój zakup.

Konkursy Tematyczne

Konkursy Tematyczne - pojęcia ogólne

Aby wziąć udział w comiesięcznym Konkursie Tematycznym na Dreamstime, musisz spełnić następujące warunki:

- Posiadać aktywne konto użytkownika na Dreamstime.com

- Być wyłącznym autorem przesyłanych Mediów

- Przesyłać jedynie te Media, które ściśle odpowiadają tematowi Konkursu Tematycznego

- Przesłać ważny dokument Model Release (podpisany przez wszystkie wymagane strony), jeżeli Media zawierają rozpoznawalne osoby

- Jeżeli ten sam materiał został przesłany do więcej niż jednego Konkursu, może okazać się zwycięzcą tylko raz

- Wszystkie Media przesyłane do Konkursu muszą mieć status Na Wyłączność dla Dreamstime

- Media już będące częścią portfolio autora mogą zostać przesłane ponownie do rozpatrzenia ich udziału w Konkursie. Jeśli zostaną zatwierdzone, autor zobowiązuje się do wycofania starszych kopii (niekonkursowych) Mediów z portfolio

Uczestnicy Konkursu mają następujące zobowiązania i prawa:

Zobowiązania:

Sprzedawać Media zaakceptowane do Konkursu Tematycznego tylko na Dreamstime.com. Media zaaprobowane do konkursu zyskują status Na Wyłączność dla Dreamstime i nie mogą być sprzedawane nigdzie indziej, łącznie z twoją własną stroną.

Prawa:

1. Możesz wycofać plik Konkursowy lub uaktywnić ten z niższym poziomem w dowolnym czasie, nie wcześniej jednak niż 12 miesięcy od jego załadowania. W ten sposób status Na Wyłączność dla Dreamstime wygasa.

2. Autorzy mogą przesyłać do Konkursu materiały już stanowiące cześć swojego portfolio na Dreamstime.com

Zobowiązania i prawa Dreamstime.com:

Zobowiązania:

Dreamstime jest zobowiązane wybrać określoną liczbę zwycięskich Mediów w comiesięcznym Konkursie Tematycznym. Liczba ta nie jest określona, nie ma też minimalnej lub maksymalnej liczby wybieranych Mediów. Liczba ta może się zmieniać w zależności od liczby Mediów zakwalifikowanych do Konkursu.

Prawa:

Dreamstime rezerwuje sobie prawo odrzucenia przesyłanych Mediów z ogólnych powodów technicznych, jak: szum, brak ostrości, problemy ze światłem, kompozycją, zniekształcone piksele, lub Media nie pasujące tematycznie do Konkursu.

Warunki Konkursu - opcja Sprzedaż Praw

Oprócz powyższych warunków, Autor powinien przesłać ważny dokument Model Release na Wyłączność (z wszystkimi wymaganymi podpisami), jeśli Media zawierają rozpoznawalne osoby.

Opcja Sprzedaż Praw - dokument Zgoda na Przekazanie Praw Autorskich Dostarczyciela Mediów

Ważna uwaga: Niniejszym udzielam autoryzacji Dreamstime.com do publikowania, dystrybuowania i sprzedawania wszelkich Mediów, które przesyłam na ich serwery zlokalizowane na https://www.dreamstime.com

Przyjmuję do wiadomości, że przesyłając Media na Dreamstime.com, udzielam autoryzacji Dreamstime.com do duplikowania, drukowania i odsprzedaży wszelkich przesłanych Mediów, do sprzedaży do publicznych lub komercyjnych zastosowań. Rozumiem też, że wszelkie Media zawierające rozpoznawalne osoby lub własność wymagają pisemnej zgody od tych osób lub właścicieli własności podpisane przed przesłaniem tych dokumentów, oraz że powienienem dołączać dokumenty Model Release i Property Release podpisane specjalnie dla Dreamstime.com. Jestem świadom i w pełni rozumiem, że Dreamstime nie będzie odpowiedzialne za wszelkie naruszenia praw autorskich w Mediach przeze mnie przesyłanych. Przesyłając Media do Dreamstime.com do sprzedaży na ich stronach , rezygnuję ze swojego prawa do sprzedaży i/lub użytkowania tych Mediów gdziekolwiek poza Dreamstime.com.

Przyjmuję do wiadomości, że kupujący jakiekolwiek licencje na Dreamstime.com pozostaną dla mnie anonimowi. Wobec powyższego, zgadzam się nie nawiązywać żadnych kontaktów z kupującymi moje Media, chyba że są oni w wyraźnej sprzeczności z postanowieniami licencji wystawionych przez Dreamastime. W przypadku znalezienia się w tego rodzaju konflikcie, zgadzam sie pisemnie poinformować Dreamstime.com o swoich intencjach i zgadzam się, że żaden dyrektor, pracownik i wspólpracownik Dreamstime nie jest stroną tego konfliktu i jako taka jest zwolniona z wszelkich roszczeń.

Przyjmuję do wiadomości, że w zamian za uzyskanie prawa autorskiego, Dreamstime jest zobowiązane do przekazania opłaty za każde Media przesłane do i zaakceptowane przez Dreamstime, oraz że agencja ustali wielkość tej opłaty dla każdej edycji Konkursu. Rozumiem, że Dreamstime ma prawo odmówić przyjęcia każdych Mediów bez podania powodów, w takim przypadku zachowuję wszelkie prawa autorskie bez żadnych dodatkowych zobowiązań.

Przyjmuję do wiadomości, że Dreamstime ma prawo do usunięcia ze swojej strony dowolnych Mediów w dowolnym czasie. Dreamstime nie ma obowiązku informowania Dostarczycieli Mediów o powodach ich usunięcia, chyba, że Dostarczyciel Mediów wyrazi szczegółową prośbę o podanie tych przyczyn.

Z zachowaniem wszystkich warunków powyżej, dodatkowo potwierdzam Dreamstime.com, że:

Przesyłane Media są moją własnością.

Będę honorować wszelkie licencje sprzedawane przez Dreamstime.com, w ramach warunków tych licencji. Zgadzam się przestrzegać wszystkich warunków i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, w tym w związku z prawami autorskimi oraz/lub przekazaniem praw autorskich przeze mnie.

Program Z Polecenia

Program Z Polecenia - warunki

Aby brać udział w naszym programie Z Polecenia, powinieneś zaakceptować poniższe postanowienia i warunki:

Co musisz zrobić ty::

- przeczytać postanowienia i warunki programu i wyrazić na nie zgodę

- promować naszą stronę używając banerów, badge'y, linków polecających i swojego afiliacyjnego ID

Co zrobimy my::

- zapewnimy 10% wartości wszystkich pakietów Kredytów kupionych przez poleconych przez ciebie klientów, przez 3 lata od daty ich zapisania w naszej bazie!

- zapewnimy 10% wartości ze sprzedaży Mediów pochodzących od poleconych przez ciebie autorów, przez 3 lata od ich rejestracji!

- dodamy wszystkie twoje zarobki do stanu twojego konta na Dreamstime: możesz zlecić ich wypłatę, gdy suma przekroczy 100$ (łącznie z twoimi przychodami ze sprzedaży własnych Mediów, jeśli takie posiadasz)

- będziemy obserwować wszystkie wizyty na naszej stronie skierowane przez ciebie do nas, przez 30 dni od pierwszego użycia afiliacyjnego kodu (ciasteczka muszą być włączone)

Zobowiązania

Przyłączając się do tego programu zgadzasz się promować Dreamstime i jego społeczność. Udział w programie nie nadaje ci tytułu do reprezentowania Dreamstime lub jego społeczności, a jedynie rekomendowania ich potencjalnym członkom. Twój udział w programie zakłada, że będziesz działał odpowiedzialnie promując społeczność Dreamstime róznymi, wyłącznie legalnymi, kanałami. Żadna forma spamu i działań niezgodnych z prawem nie będzie tolerowana.

Zgadzasz się używać właściwych środków do promowania społeczności Dreamstime i do niezakłócania lub wyrządzania jakichkolwiek szkód stronie internetowej i/lub serwerom ją obsługującym. Poprzez udział w programie zgadzasz się, że jest zabronione: (i) licytowanie, rejestrowanie, kupowanie lub podobne użycie nazw 'Dreamstime', 'dreamstime.com' lub innych podobnych w pisowni i/lub brzmieniu, i/lub użycie tychże w połączeniu ze słowami 'official', oficjalny', 'oficjalna strona' itp jako słów kluczowych lub reklamujących skierowanych w stronę wyszukiwarek internetowych takich jak (ale nie wyłącznie) google.com, bing.com, ask.com, yahoo.com itd; (ii) używanie naszego znaku towarowego 'Dreamstime' w połączeniu z jakimkolwiek innym podobnym lub konkurującym serwisem, lub ; (iii) rejestrowanie jakiejkolwiek domeny, której nazwa nawiązuje lub jest zamierzonym błędem w pisowni lub wariacją słowa 'Dreamstime'. Zgadzaz się, że jeśli naruszych którąś z części tego porozumienia, twoje konto może zostać usunięte, a wszelkie niewypłacone, zgromadzone środki zostaną anulowane, oraz będziesz w pełni współpracował w celu likwidacji szkód wyrządzonych przez nieuprawnione działania.

Wszelkie środki uzyskane w drodze poleceń mogą być analizowane przez skrypty komputerowe lub administratorów. Jeśli jakakolwiek forma działań nieuprawnionych zostanie wykryta, Dreamstime podejmie niezwłocznie niezbędne czynności, aby powstrzymać te działania i ukarać właściciela konta łamiącego postanowienia programu poprzez odpowiednie kroki prawne.

Rezerwujemy sobie prawo do zmiany aktualnych warunków i postanowień, w części lub w całości. Ten program może być dostosowywany lub odwołany w dowolnej chwili, zgodnie z wynikami programu, odbiorem przez społeczność i/lub innymi sygnałami do nas docierającymi. Wszelkie istotne zmiany będą publikowane na naszej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmianami, powinieneś zaprzestać udziału w programie. Dalszy udział w programie zakłada twoją akceptację aktualnych warunków i postanowień.

Specyfikacje:

1. Dla każdego nowego poleconego użytkownika, Dreamstime będzie przechowywało jego IP i umieści ciasteczko (cookie) na jego komputerze. Jeśli ciasteczka będą zablokowane, śledzenie wizyty nie będzie możliwe. Jeżeli taki użytkownik powróci w ciągu 30 dni, nasz system wychwyci to i umieści należne profity na twoim koncie.

2. Dla każdego poleconego nowego użytkownika, który kupi coś z naszej strony, Dreamstime przekaże ci 10% z sumy jego zakupów. Dotyczy to czasu 3 lat od daty jego rejestracji i tylko użytkowników, którzy nie mieli wcześniej konta na Dreamstime.

3. Dla każdego poleconego autora dostarczającego Media na stronę Dreamstime, przekażemy ci 10% z kwoty uzyskanej ze sprzedaży jego Mediów, przez 3 lata od rejestracji. Podobnie jak dla kupujących, dotyczy to tylko autorów, którzy są nowymi użytkownikami Dreamstime.

4. Klient, którego polecisz musi znaleźć się na naszeh stronie poprzez użycie linka w badge'u, linka referalnego lub poprzez podanie twojego ID podczas rejestracji konta. Jeśli użytkownik dotarł poprzez referalny link, nie ma już potrzeby podawania ID przy rejestracji.

5. Wszystkie zarobione środki są dodawane do twojego konta. Możesz zażądać wypłaty tych środków gdy ich wartość przekroczy 100$. Jeśli jesteś Dostarczycielem Mediów, środki są dodawane do zarobków ze sprzedaży twoich Mediów. Uwaga: jeśli polecony użytkownik lub kupujący zażąda zwrotu opłaty za Media, twoja premia równiez podlega zwrotowi. W takich przypadkach obciążamy twoje konto.

No Waiver / Severability

No action of Dreamstime, other than an express written Waiver or Amendment, may be construed as a waiver or amendment of this Site Usage Agreement. Should any clause of this Agreement be found unenforceable, wherever possible this will not affect any other clause and each will remain in full force and effect.

Sekcja obrazów bezpłatnych

Sekcja obrazów bezpłatnych:

Każdy Dostarczyciel Mediów może przekazać swoje prace do sekcji obrazów bezpłatnych. Dreamstime udostępni takie Media swoim zarejestrowanym użytkownikom bezpłatnie, ze standardową licencją Royalty Free. Dreamstime nie pobierze żadnych opłat od osób pobierających takie Media i żadne zarobki nie zostaną przekazane na konto Dostarczyciela Mediów.

Wszystkie Media przekazywane do tej sekcji są zatwierdzane przez Administratorów, Dreamstime rezerwuje sobie prawo wybierania tylko tych Mediów, które uważa za właściwe do umieszczenia w tej sekcji.

Znaki firmowe

Znaki firmowe Dreamstime

Znaki firmowe, usługi i loga używane i wyświetlane przez Dreamstime.com są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami firmowymi należącymi do Dreamstime.com, firm podległych i współpracujących. Znaki te mogą być uzywane publicznie tylko za zgodą Dreamstime.com. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to jasno obwieszczone, Dreamstime.com nie udziela lub wyraża żadnych domniemanych praw pod żadnymi patentami, znakami firmowymi, tajnej informacji handlowej i prawa autorskiego.

Dementi

Dementi

DREAMSTIME PROVIDES YOU WITH ITS SITE AND MEDIA ON AN AS IS BASIS. WE OFFER NO WARRANTY, EXPLICIT OR IMPLIED, REGARDING ANY IMAGES, THE SITE, THE ACCURACY OF ANY INFORMATION, OR ANY RIGHTS OR LICENSES UNDER THIS AGREEMENT INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-FRINGEMENT, OR THAT THE SITE OR ANY SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE.EXCEPT FOR ANY LIABILITY WHICH CANNOT BY LAW BE EXCLUDED OR LIMITED, NEITHER DREAMSTIME NOR ANY AFFILIATES OR MEMBERS SHALL BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER THIRD PARTY CLAIMING THROUGH IT FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF, OR RELATING TO THE USE OF THE IMAGES, WHETHER FRAMED AS A BREACH OF WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONINFRINGEMENT, UPON ANY LEGAL THEORY, IN TORT, CONTRACT, FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE, OR OTHERWISE. IN NO EVENT SHALL DREAMSTIME`S OR ITS AFFILIATES` LIABILITY FOR YOUR USE OF ANY IMAGE PROVIDED HEREUNDER EXCEED THE GREATER OF THE AMOUNT INVOICED AND PAID BY YOU FOR THE USE OF THAT IMAGE.

Odszkodowanie

Except for Media licensed under RF-CC0, and subject to a maximum amount of $10,000 per Media licensed under standard Royalty Free and $250,000 per media licensed under Extended licenses and all other conditions set forth below, Dreamstime agrees to indemnify, defend, and hold you harmless against any third-party claim that the licensed Media, when used in accordance with these Terms, infringes upon such third party`s rights or intellectual property. In order to be eligible for the indemnity described in the preceding sentence, you must:
(i) notify Dreamstime within 5 days after you become aware of any claim for which you seek indemnification;
(ii) give Dreamstime sole and exclusive control over the defense of such claim; and
(iii) fully cooperate with Dreamstime in defending such claim including, without limitation, by promptly responding truthfully to any requests for information that Dreamstime may reasonably make. To the extent that you determine to participate in the defense of any claim, such participation shall be done through counsel that you may select and retain, but at your sole expense, and your participation shall not impact Dreamstime`s sole and exclusive control over such defense. All decisions made by Dreamstime relating to any indemnity claim shall be final.

You agree to indemnify, defend, and hold harmless Dreamstime against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses, arising out of or related to a breach of this Agreement, the use of this site, your failure to abide by any restriction regarding the use of an Media, or any claim by a third party related to the use of a Media, alone or in combination with any other material.

As a Contributor, for each piece of Media that you contribute, you agree to indemnify, defend, and hold harmless Dreamstime against all claims, liabilities, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses, arising out of or related to any claim that such Media infringes upon any third party`s rights or intellectual property.

Arbitraż

Arbitraż

All Disputes (including any dispute relating to the arbitrability of this Agreement or any provision of this Agreement or any other dispute relating to arbitration) must be submitted to arbitration before and in accordance with the arbitration rules of the American Arbitration Association in accordance with its commercial arbitration rules and applying the laws in effect in Miami-Dade County, Florida. The term `Dispute` means any controversy or claim arising out of or relating to the Dreamstime website, the services offered through the website, or this Agreement, or any breach thereof, including any claim that this Agreement, or any part of this Agreement is invalid, illegal or otherwise voidable or void.

The provisions of this Arbitration Section must be construed as independent of any other covenant or provision of this Agreement; provided that if a court of competent jurisdiction or arbitrator determines that any such provisions are unlawful in any way, such court or arbitrator is to modify or interpret such provisions to the minimum extent necessary to have them comply with the law.

Judgment upon an arbitration award may be entered in any court having competent jurisdiction and will be binding, final and non-appealable. You and Dreamstime hereby waive to the fullest extent permitted by law, any right to or claim for any punitive or exemplary damages against the other and agree that in the event of a dispute between them, each shall be limited to the recovery of any actual damages sustained by it.

This arbitration provision is self-executing and will remain in full force and effect after the expiration or termination of this Agreement. In the event either party fails to appear at any properly noticed arbitration proceeding, an award may be entered against such party by default or otherwise notwithstanding said failure to appear.

Arbitration will take place in Miami-Dade County, Florida exclusively.

You and Dreamstime hereby agree that no action (whether for arbitration, damages, injunctive, equitable or other relief, including rescission) will be maintained by any party to enforce any liability or obligation of the other party, whether arising from this Agreement or otherwise, or any other Dispute, unless brought before the expiration of the earlier of one year from the occurrence of the facts giving rise to such claims or within 90 days from either the actual discovery of the facts giving rise to such claims or from the date on which the party should have, in the exercise of reasonable diligence, discovered such facts.

The obligation to arbitrate is not binding upon Dreamstime with respect to claims relating to its trademarks, service marks, patents, copyrights, or other intellectual-property rights, or requests for temporary restraining orders, preliminary injunctions or other procedures in a court of competent jurisdiction to obtain interim relief when deemed necessary by such court to preserve the status quo or prevent irreparable injury pending resolution by arbitration of the actual dispute between the parties.

The prevailing party will be entitled to receive from the non-prevailing party its costs relating to the arbitration proceeding including but not limited to, the arbitrator`s fees, attorneys` fees and costs, witness fees, transcription fees, etc. and sales and use taxes thereon, if any.

You and the Site each acknowledges and agrees that it is the intent of the parties that arbitration and litigation between the parties will be of the parties` individual claims, and that none of their respective claims may be arbitrated or litigated on a class-wide basis.

Prawa Dostarczycieli Mediów

Prawa Dostarczycieli Mediów & zobowiązania - bez wyłączności na na wyłączność:

Dreamstime.com umożliwia ci współpracę na następujących trzech warunkach: Dostarczyciel Mediów, które są dostępne również w innych agencjach stockowych (Bez Wyłączności), wybrane przez Dostarczyciela Mediów obrazy są dostępne wyłącznie na Dreamstime (Media na Wyłączność), wszystkie Media Dostarczyciela są wyłącznie dostępne na Dreamstime (Autor Na Wyłączność).

Dostarczyciel Mediów musi utrzymywać przynajmniej 70% swojego portfolio online na Dreamstime.com przez przynajmniej 6 miesięcy. Możesz wycofać wszystkie pliki starsze niż sześć miesięcy licząc od daty ich dodania do kolekcji online. Możesz wycofać 30% materiałów przesłanych do nas przez ostatnich 6 miesięcy. Media wycofane, a potem aktywowane ponownie, będą traktowane jako nowe.

Dostarczyciele Mediów otrzymują procent z każdej sprzedaży zrealizowanej przez Dreamstime w ich imieniu zgodnie z opisem poniżej. Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter branży, Dreamstime i jego współpracownicy, podmioty polecające, afiliaci itp, mogą reprezentować Dostarczycieli Mediów używając różnorakich technik i modeli sprzedażowych (np. opartych na Kredytach czy planach abonamentowych, dystrybutorach third-party itd.) Dostarczyciel Mediów przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wartość netto ostatecznie przekazana na jego konto może być różna dla tego samego typu Mediów, z powyżej opisanych powodów. Poniższe informacje wskazują minimalne wartości, które będa przekazane Dostarczycielowi Mediów od wartości netto sprzedaży uzyskanej z Mediów Dostarczyciela, chyba ,że istnieją sprecyzowane informacje w innych sekcjach tej strony (np. Sekcja Firm Współpracujących lub Sekcja Sprzedaj Swoje Media). Kwoty przekazywane na konto Dostarczyciela Mediów są obliczane w oparciu o wartość netto sprzedaży (czyli po potrąceniu opłat referalnych), jak opisano powyżej. Dostarczyciel Mediów nie ma tytułu do ubiegania się o wypłatę zgromadzonych środków, a Dreamstime nie jest zobowiązane do realizacji takiej wypłaty, jeśli suma środków nie przekracza stu dolarów amerykańskich (100$).

Dostarczyciel Mediów nie może pobierać swoich własnych plików z portfolio (zarówno pojedyńczych jak i całego portfolio), w szczególności gdy ma to prowadzić do czerpania korzyści z promocji udzielanych przez Dreamstime. Dostarczyciel Mediów, który utracił swoje Media wskutek awarii sprzętu powinien skontaktować się z Dreamstime w celu otrzymania kopii swoich plików.

Dostarczyciele Mediów bez wyłączności: A non-exclusive contributor is an artist who uploads Media that are also available for sale with other stock agencies. These contributors may upload their Media to Dreamstime.com while selling the same Media through other channels. Non-exclusive contributors shall receive 25-50% of the net sale price received by Dreamstime.com for the Media they have contributed to the site which are subsequently sold by Dreamstime.com.

Media na Wyłączność:: Dostarczyciel Mediów może współpracować również z innymi niż Dreamstime agencjami, jednakże Media przesłane do Dreamstime i oznaczone jako Na Wyłączność mogą być sprzedawane tylko na Dreamstime.com. Media Na Wyłączność są reprezentowane przez koncept, modela(i), ubiór i temat, które to przekazują unikalne, kreatywne przesłanie, a małe różnice między poszczególnymi obrazami z serii (kąt widzenia, poza modela, gesty itp.) nie sprawiają, że te obrazy mogą być uznane za inne, czyli wiąże je zasada Na Wyłączność. Dostarczyciel Mediów będzie otrzymywał od 27,5% do 55% kwoty otrzymanej przez Dreamstime ze sprzedaży takich Mediów. Dostarczyciel Mediów może usunąć prawa na wyłączność do danego obrazu po 30 dniach od pisemnego poinformowania Dreamstime o takim zamiarze.

Dostarczyciele Mediów na wyłączność:: An exclusive contributor is not represented by any other agency and will work solely with Dreamstime.com for selling their Media. Exclusive contributors may, however, sell their other artwork on a Contributor-to-client basis, under a work for hire contract, outside of this Agreement. Exclusive contributors shall receive sixty (60%) percent of the net sale price received by Dreamstime.com for the exclusive Media they have contributed to the site which are subsequently sold by Dreamstime.com, as well as a commission of $0.20 (twenty cents), awarded unconditionally for the first 100 submissions uploaded and accepted by Dreamstime.com. Once an exclusive contributor exceeds 100 approved submissions, the upload bonus is awarded for up to first 10,000 approved files only if their downloads/image average is > 0.1. This means there should be a balance between uploads and downloads and an exclusive portfolio is expected to generate sales in order to continue receiving the upload bonus after the initial 100 approved files.

Dreamstime.com is under no obligation, however, to accept an exclusive contributor’s submissions and acceptance of Media is at Dreamstime.com’s sole discretion. Dreamstime.com may terminate an Exclusive Contributor’s status at any time with no advance notice; an Exclusive Contributor may terminate their status as an Exclusive Contributor with thirty (30) days prior written notice to Dreamstime.com. If an Exclusive Contributor terminates this Agreement prior to the passage of six (6) months, Dreamstime.com reserves the right to recover all commission payments made to the Exclusive Contributor prior to the termination of Exclusive Contributor status. These payments include the upload bonus received after each accepted submission and the extra Revenue Share earned by exclusive contributors.

If a contributor breaks this Exclusivity Agreement, either for an exclusive image or as an exclusive contributor, Dreamstime.com reserves the right to invalidate and recover all earnings made by that Contributor through Dreamstime.com sales commencing with the date the exclusive image or Media or portfolio were made subject to the Exclusivity Agreement.

Dreamstime.com reserves the right to take any actions that it deems necessary to protect its rights, all rights of which are specifically reserved.